Juni 2022: object 10642

Zomer: bloei en insekten. De belangrijkste medewerkers voor de zaadteelt, groenten- en fruitteelt zijn de bestuivers. Insekten en menselijke bestuivers. Zonder de vrijlevende gratis bijen , hommels en vliegen in de open lucht geen zaad of vruchten. Bij veredelingsbedrijven en in kasteelten heeft men ook behoefte aan die bestuivers.

Kruisingswerk of zelfbevruchtingen doet men met de hand, maar voor grotere zaadteelten onder glas is men op insekten aangewezen. Die insekten moeten beschikbaar zijn zodra ze nodig zijn. Zelfstandige imkers verhuren hun volken, maar grote(re) zaadbedrijven hadden vaak een eigen imker en bijenvolken. Ik heb in de dierenwinkel vaak vliegenpoppen gekocht om hieruit vliegen te kweken voor bestuiving. Later ging de imker ook vliegen telen. Een stinkend karwei! Nu kun je per post in diverse speciaal aangepaste dozen verschillende hoeveelheden insekten bestellen. Die dozen moeten een goede ventilatie hebben om niet te heet te worden. Vooral bijen geven zelf veel warmte af. Ook insekten zijn handelswaar geworden. In de beeldbank kunt u een diverse foto’s  van een bijenstal vinden.
Door allerlei oorzaken gaat de bijenstand in het wild sterk achteruit. Ook bij Hoogheemraadschap en gemeenten is de roep om meer van deze nuttige insekten doorgedrongen en probeert men door middel van bloeiende mengsels in o.a. bermen de populaties voedsel te bieden. Helaas komen daardoor ook veel klachten binnen van boze  verkeersdeelnemers over “verwaarloosd onderhoud en zichtbeperkende planten”. De enige oplossing hiervoor is m.i.:  wel bloei, maar daarna meteen maaien en volgend jaar weer zaaien.
Namens de Collectie Commissie, Carla Moonen.

Translate »